Skip to Content

CT-820 (快速接頭)

CT-820 (快速接頭)

CT-820 (快速接頭)

  Description

產品名稱 : CT-820 (快速接頭)
產品類別 : 快扣系列
產品簡介 :
11 Speed: CT-820-0 (軸長: 5.4mm)
 
10 Speed: CT-820-1 (軸長: 5.7mm / 6.0mm)
 
    (備註: 軸長5.7mm規格供PYC 10速鏈條 / 軸長6.0mm規格供SHIMANO / SRAM / Campagnolo 10速鏈條)
 
 9 Speed: CT-820-2 (軸長: 6.5mm)